Fruity Parametric EQ – notch

Fruity Parametric EQ - notch

What do you think...?