Fruity Parametric EQ – low shelf

Fruity Parametric EQ - low shelf

What do you think...?