Fruity Parametric EQ – Lo-pass

Fruity Parametric EQ - Lo-pass

What do you think...?