Fruity Parametric EQ – Hi-pass

Fruity Parametric EQ - Hi-pass

What do you think...?