Fruity Parametric EQ – band pass

Fruity Parametric EQ - band pass

What do you think...?